Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „zPogranicza”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Annę Mrówczyńską, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jacka Skupienia w kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy ul. Łódźkiej 24/1, w dniu 03.03.2022 roku.

3. Fundacja jest apolityczna oraz niezwiązana z żadną partią polityczną, religią ani związkiem wyznaniowym.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego i niniejszego statutu.

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

§ 5

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

1. Celami Fundacji są:

a) działalność na rzecz pomocy osobom z zaburzeniem osobowości borderline i z doświadczeniem kryzysu psychicznego,

b) aktywizacja społeczna, zawodowa i artystyczna osób z zaburzeniem borderline i z doświadczeniem kryzysu psychicznego,

c) działalność edukacyjna i podejmowanie inicjatyw podwyższających poziom świadomości społecznej na temat zaburzenia osobowości borderline i kryzysów psychicznych,

d) działania destygmatyzujące oraz budujące przychylne postawy wobec osób z zaburzeniem borderline i doświadczeniem kryzysu psychicznego, w tym walka z wykluczeniem społecznym i zawodowym osób cierpiących na zaburzenie borderline i z doświadczeniem kryzysu psychicznego,

e) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo- dobroczynna, edukacyjna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, aktywizacja artystyczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem głównie z powodu stanu zdrowia psychicznego.

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, której szczegółowy zakres wskaże Zarząd w uchwale.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie, wspieranie i finansowanie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia psychicznego,

b) organizowanie, wspieranie i finansowanie akcji, inicjatyw i kampanii społecznych podnoszących poziom świadomości i wiedzy ogółu społeczeństwa na temat zaburzenia borderline, zaburzeń i chorób psychicznych oraz kryzysów psychicznych,

c) organizację konkursów z nagrodami finansowanymi przez Fundację lub zewnętrznych fundatorów, mających na celu aktywizację społeczną, zawodową oraz artystyczną osób z zaburzeniem borderline i z doświadczeniem kryzysu psychicznego,

d) organizację, wspieranie i finansowanie oraz udział w konferencjach i szkoleniach dla specjalistów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, pracowników akademickich, socjalnych, nauczycieli oraz innych osób, u których podniesienie poziomu wiedzy na temat zaburzenia borderline oraz kryzysów psychicznych może pozytywnie wpłynąć na los i funkcjonowanie osób z zaburzeniem borderline oraz doświadczeniem kryzysu psychicznego,

e) propagowanie rzetelnej wiedzy na temat zaburzeń osobowości i kryzysów psychicznych oraz metod ich leczenia wśród pacjentów, ich rodzin, społeczeństwa i specjalistów,

f) prowadzenie działalności wydawniczej i badawczej,

g) promocję oraz tworzenie wolontariatu pracującego na rzecz Fundacji,

h) tworzenie i prowadzenie serwisów internetowych,

i) tworzenie, finansowanie i dystrybucję materiałów promocyjnych i edukacyjnych, w tym książek, broszur, czasopism, plakatów i ulotek, przy czym wydanie, druk i dystrybucja może być zlecona zewnętrznym firmom,

j) nawiązywanie współpracy ze specjalistami, w tym z zakresu prawa i ochrony zdrowia psychicznego, udzielającym beneficjentom pomocy pro publico bono lub odpłatnie na preferencyjnych warunkach, przy czym koszty odpłatnej pomocy mogą zostać pokryte przez beneficjenta lub Fundację,

k) obejmowanie patronatami działań, inicjatyw i twórczości propagującej rzetelną wiedzę na temat zaburzeń psychicznych, ochrony zdrowia psychicznego i destygmatyzacji zaburzeń psychicznych,

l) tworzenie, prowadzenie, wspieranie oraz finansowanie grup wsparcia oraz grup samopomocowych dla osób z zaburzeniami osobowości borderline oraz z doświadczeniem kryzysu psychicznego,

m) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji od osób prawnych,

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d) majątku fundacji,

e) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,

f) odsetek i lokat bankowych.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 10

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji

§ 11

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa.

2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka i staje na jego czele jako Prezes. Kolejnych członków zarządu powołuje Zarząd.

3. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierci członka Zarządu.

5. Członek Zarządu może być odwołany przez Zarząd w drodze uchwały podjętej przez większość członków zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

6. Decyzję o zatrudnieniu członka Zarządu oraz wysokości jego wynagrodzenia podejmuje Zarząd z wyłączeniem członka, którego umowa dotyczy.

§ 12

1. Do kompetencji Zarządu i jego członków należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f) podejmowanie decyzji o zmianie statutu,

g) podejmowanie decyzji o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

h) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

i) przyjmowanie darowizn, dotacji, spadków, zapisów i subwencji,

j) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia oraz zawieranie z nimi umów,

k) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, gdy Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. W przypadku jednoosobowego Zarządu decyzję podejmuje Prezes.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 14

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych składa jednoosobowo Prezes Fundacji.

2.W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oświadczenie woli składa dwóch członków Zarządu łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenie woli składa Prezes Fundacji.

3. W umowach, w których stroną jest członek Zarządu Fundacji – Fundację reprezentuje inny członek Zarządu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. W przypadku Zarządu jednoosobowego zmian dokonuje Prezes.

§ 16

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzję podejmuje Prezes.

§ 17

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. zdrowia.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzję podejmuje Prezes.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.