Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „zPogranicza”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Annę Mrówczyńską, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jacka Skupienia w kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy ul. Łódźkiej 24/1, w dniu 03.03.2022 roku.

3. Fundacja jest apolityczna oraz niezwiązana z żadną partią polityczną, religią ani związkiem wyznaniowym.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego i niniejszego statutu.

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

§ 5

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

1. Działalność z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w tym:

a) pomoc osobom z zaburzeniem osobowości borderline i z doświadczeniem kryzysu psychicznego,

b) integracja oraz reintegracja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniem borderline i z
doświadczeniem kryzysu psychicznego,

c) działania destygmatyzujące oraz budujące przychylne postawy wobec osób z
zaburzeniem borderline i doświadczeniem kryzysu psychicznego,

d) walka z wykluczeniem społecznym i zawodowym osób z zaburzeniem borderline i z
doświadczeniem kryzysu psychicznego,

e) podejmowanie inicjatyw podwyższających poziom świadomości społecznej na temat
zaburzenia osobowości borderline i kryzysów psychicznych,

f) działania związane z ochroną i promocją zdrowia psychicznego.

2. Działalność kulturalna, w tym aktywizacja artystyczna osób z zaburzeniem borderline i z
doświadczeniem kryzysu psychicznego.

3. Działalność oświatowa i naukowa, w tym:

a) popularyzowanie rzetelnej wiedzy o zaburzeniu osobowości borderline oraz kryzysów
psychicznych i możliwościach ich leczenia,

b) działalność badawcza w zakresie zaburzenia osobowości borderline.

4. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa,
dobroczynna, oświatowa, ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, której szczegółowy zakres wskaże Zarząd w uchwale.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie, wspieranie i finansowanie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia psychicznego,

b) organizowanie, wspieranie i finansowanie akcji, inicjatyw i kampanii społecznych podnoszących poziom świadomości i wiedzy na temat zaburzenia borderline oraz kryzysów psychicznych,

c) organizację konkursów z nagrodami finansowanymi przez Fundację lub zewnętrznych fundatorów,

d) organizację, wspieranie i finansowanie oraz udział w konferencjach i szkoleniach dla specjalistów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, pracowników akademickich, socjalnych, nauczycieli, studentów oraz innych osób, u których podniesienie poziomu wiedzy na temat zaburzenia borderline oraz kryzysów psychicznych może pozytywnie wpłynąć na los, stan zdrowia psychicznego i funkcjonowanie osób z zaburzeniem borderline oraz doświadczeniem kryzysu psychicznego,

e) propagowanie rzetelnej wiedzy na temat zaburzeń osobowości i kryzysów psychicznych oraz metod ich leczenia wśród pacjentów, ich rodzin, społeczeństwa i specjalistów,

f) organizację, wspieranie i finansowanie badań w zakresie zaburzenia osobowości borderline, przy czym badania te mogą być prowadzone m.in. przez inne organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe i badawcze, uczelnie wyższe, naukowców, badaczy,

g) promocję oraz tworzenie wolontariatu pracującego na rzecz Fundacji,

h) tworzenie i prowadzenie serwisów internetowych,

i) tworzenie, finansowanie i dystrybucję materiałów promocyjnych i edukacyjnych, w tym książek, broszur, czasopism, plakatów i ulotek, przy czym wydanie, druk i dystrybucja może być zlecona zewnętrznym firmom,

j) nawiązywanie współpracy ze specjalistami, w tym z zakresu prawa i ochrony zdrowia psychicznego, udzielającym beneficjentom pomocy pro publico bono lub odpłatnie, przy czym koszty odpłatnej pomocy mogą zostać pokryte przez Beneficjenta lub Fundację,

k) obejmowanie patronatami działań, inicjatyw i twórczości propagującej rzetelną wiedzę na temat zaburzeń psychicznych, ochrony zdrowia psychicznego i destygmatyzacji zaburzeń psychicznych,

l) tworzenie, prowadzenie, wspieranie oraz finansowanie grup wsparcia, grup samopomocowych, grup terapeutycznych, warsztatów i treningów dla osób z zaburzeniami osobowości borderline oraz z doświadczeniem kryzysu psychicznego,

m) współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, organizacji i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych,

b) dotacji, grantów i subwencji od osób fizycznych i prawnych, ze środków publicznych i z
funduszy unijnych,

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d) majątku fundacji,

e) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,

f) odsetek i lokat bankowych,

g) dochodu z praw majątkowych przekazanych Fundacji.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 10

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji

§ 11

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa.

2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka i staje na jego czele jako Prezes. Kolejnych członków zarządu powołuje Zarząd.

3. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierci członka Zarządu.

5. Członek Zarządu może być odwołany przez Zarząd w drodze uchwały podjętej przez większość członków zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

6. Decyzję o zatrudnieniu członka Zarządu oraz wysokości jego wynagrodzenia podejmuje Zarząd z wyłączeniem członka, którego umowa dotyczy.

§ 12

1. Do kompetencji Zarządu i jego członków należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f) podejmowanie decyzji o zmianie statutu,

g) podejmowanie decyzji o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

h) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

i) przyjmowanie darowizn, dotacji, spadków, zapisów i subwencji,

j) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia oraz zawieranie z nimi umów,

k) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, gdy Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. W przypadku jednoosobowego Zarządu decyzję podejmuje Prezes.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 14

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych składa jednoosobowo Prezes Fundacji.

2.W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oświadczenie woli składa dwóch członków Zarządu łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenie woli składa Prezes Fundacji.

3. W umowach, w których stroną jest członek Zarządu Fundacji – Fundację reprezentuje inny członek Zarządu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. W przypadku Zarządu jednoosobowego zmian dokonuje Prezes.

§ 16

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzję podejmuje Prezes.

§ 17

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. zdrowia.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzję podejmuje Prezes.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.